توضیحات

اینترلاک

اینترلاک به معنای قفل درونی و چفت و بست است; که به دو نوع زیر، تقسیم بندی می‌شود: اینترلاک الکتریکی و اینترلاک مکانیکی.

در پستهای فشار قوی، تعدادی از کلید زنی‌ها به ترکیب و حالات تجهیزات پست، بستگی داشته; و نیاز به یکسری کلید زنی‌های ترتیبی دارند. برای ورود یا خروج صحیح تجهیزات در مدار و دسترسی پرسنل تعمیر و نگهداری تجهیزات به اینترلاکهای مناسب، نیاز می‌باشد; تا بدین ترتیب از کلیدزنی غیر مجاز در پست جلوگیری بعمل آمده; و ایمنی پرسنل برای دسترسی به پست، تضمین گردد.

برای مشاهده محصولات آگوت کلیک کنید

سلامت پرسنل در طول بهره برداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات و باز و بست کلید و سکسیونر باید تضمین شود; مبحث اینترلاک در ارتباط با کنترل پست و پرسنل تعمیر و نگهداری مطرح شده و در طول طراحی پستهای فشار قوی، در نظر گرفته می‌شود; با استفاده از اینترلاکهای مناسب، می‌توان احتمال خطای ناشی از اشتباه شخصی را به حداقل رسانده و تجهیزات مورد نظر را حفاظت نمود و به عملکرد صحیح کلید‌ها و سکسیونر‌ها دست یافت.

اینترلاکهای الکتریکی

توسط بکارگیری کنتاکتهای کمکی تجهیزات که نشاندهنده حالت آن‌ها می‌باشند، انجام می‌گیرند. ادغام این کنتاکت‌ها در مدار فرمان تجهیزات مورد نظر، از وقوع کلیدزنی نامناسب جلوگیری می‌نماید. اینترلاک مکانیکی، با قرار دادن ضامن (که می‌تواند دسته یا هندل عمل دهنده باشد) درون مکانیزم مکانیکی دستگاه و قفل کردن آن حاصل می‌شود روشهای اینترلاکمنطق اینترلاک برای ترتیب صحیح کلیدزنی سکسیونر‌ها و کلید‌ها به دو طریق انجام‌می گیرد. یک روش استفاده از رله‌ها و روش دیگر بکارگیری کامپیوتر است. انتخاب بین دو روش به پیچیدگی سیستم و قابلیتهای حفاظت و کنترل پست بستگی دارد که توسط طراح برگزیده می‌شود.

برای مشاهده محصولات آگوت کلیک کنید
اینترلاکهای عملیاتی

اینترلاکهای عملیاتی، بسته به شرایط و ترکیب تجهیزات پست در نظر گرفته می‌شود; اینترلاکهای فوق، از طریق کنتاکتهای کمکی تجهیزات پست مثل کلید‌ها و سکسیونر‌ها وتهیه شده; و در مدار فرمان وصل کلید‌ها و قطع و وصل سکسیونرها، ادغام می‌شوند تا ترتیب کلیدزنی مناسب فراهم شود.

برای مشاهده محصولات آگوت کلیک کنید
اینترلاک

اینترلاک